Atrakcje zimą w Kołobrzegu

Home > Aktualności > Newsy > Atrakcje zimą w Kołobrzegu
miasto Myszy Kołobrzeg logo Miasto myszy Kołobrzeg Miasto myszy Kołobrzeg
Dodane 12 grudnia 2019

Czy warto wybrać się zimą do Koło­brzegu?

Zadajesz sobie pytanie „Gdzie zimą nad morze?”. Robi to co roku wiele osób zastanawiająć się czy w ogóle warto. Naszym zdaniem tak! Morze Bał­tyc­kie poza sezo­nem let­nim wydaje się być brzyd­kie, zimne i nie warte oglą­da­nia. To bar­dzo nie­uza­sad­nione ste­reo­typy. Jeśli ktoś przy­je­dzie do Koło­brzegu lub innych nadmor­skich kuror­tów zimą cho­ciaż raz poczuje, jak wiele to miej­sce ma do zaofe­ro­wa­nia.

Atrakcje poza sezonem – Morze Bałtyckie zimą

Co robić w Kołobrzegu zimą? Możemy poba­wić się w morsy w Bał­tyku, ale to zabawa nie dla wszyst­kich. Poza tym warto spa­ce­ro­wać, to może robić każdy. Morze Bał­tyc­kie zimą jest piękne. Lekko zamarź­nięte, z nie­zwy­kle świe­żym i przy­jem­nym, oczysz­cza­ją­cym powie­trzem. Bryłki lodu i śnieg leżący na plaży dodają mu uroku. Można pokar­mić łabę­dzie i mewy. Powie­trze zimą jest wyjąt­kowo mocno nasy­cone jodem, a co za tym idzie jest zdrowe, pomaga w wielu scho­rze­niach. Takie spa­cery wzmac­niają naszą kon­dy­cje i pobu­dzają krą­że­nie. Jest to zabawa dla całej rodziny, bo dzieci – o ile są odpo­wied­nio ubrane, rów­nież świet­nie bawią się nad morzem w zimie. Na pla­żach można zna­leźć atrak­cyjne przez cały rok place zabaw. Dzieci uwiel­biają zjeż­dżać i wspi­nać się na prze­szkody nawet jak jest nieco chłod­niej. Pol­skie Morze zimą jest piękne, warto prze­ko­nać się o tym samemu. Kołobrzeg zimą to gwarancja spokoju, zdrowego powietrza i wyjątkowego odpoczynku.

Atrakcje zimą w Kołobrzegu

Kołobrzeg zimą

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad korzy­sta­niem wyłącz­nie z dar­mo­wych atrak­cji na waka­cjach? Jeśli nie, to zobacz­cie, że są miej­sca w Pol­sce, gdzie jest ich mnó­stwo.

Co robić w Kołobrzegu zimą? – Atrakcje poza sezonem w całym mieście i okolicach

Typowe kurorty nadmor­skie poza głów­nym atu­tem jakim jest dostęp do pięk­nych plaż i morza Bał­tyc­kiego, odz­na­czają się tym, że prak­tycz­nie teren całego mia­sta jest na tyle ład­nie zago­spo­da­ro­wany, że można korzy­stać tu z mnó­stwa dar­mo­wych atrak­cji. Ustka, Ustro­nie Mor­skie, a przede wszyst­kim Koło­brzeg ofe­rują mnó­stwo dar­mo­wych atrak­cji.
Polskie morze zimą to nie tylko plaże i piękny krajobraz. Można tu także zwie­dzać nie­które muzea za darmo, wcho­dzić do zabyt­ko­wych kościo­łów i kate­dry, podzi­wiać fon­tanny, w Koło­brzegu źró­dełko solan­kowe, bez­płat­nie wcho­dzić na molo. Na całym tere­nie mia­sta znaj­duje się około dzie­się­ciu dar­mo­wych pla­ców zabaw nie­kiedy w pięk­nych par­kach lub tuż przy plaży. Prze­by­wa­nie w takich miej­scach samo w sobie jest atrak­cyjne i nie trzeba za to nic pła­cić. Wiel­kim atu­tem są też szlaki edu­ka­cyjne i rowe­rowe. Są świet­nie prze­my­ślane tak, by jeż­dżąc na rowe­rze zwie­dzić naj­pięk­niej­sze frag­menty mia­sta, a na ścież­kach edu­ka­cyj­nych znaj­dziemy cie­kawe ele­menty i rzeźby, co wywrze na dzie­ciach nie­za­po­mniane wra­że­nie.

Oczy­wi­ście poza dar­mo­wymi atrak­cjami warto skorzy­stać z tych płat­nych jak Muzeum 6D – Maszo­pe­ria, czy Mia­sto Myszy przy koło­brze­skiej latarni oraz Ukry­tej Kra­inie zlo­ka­li­zo­wa­nej w zaka­mar­kach koło­brze­skiego portu.

Sprawdź

Inne atrakcje